โครงการข้อมูลชีวภาพที่สำคัญเพื่อการจัดการทรัพยากรปลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการประมง : การศึกษาอัตราการตายและขนาดของประชากรปลามัน (Garra parvifilum Fowler)