การเก็บเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าก่อนปลูก

  • โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

  • โครงการเดี่ยว

  • 2545

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์