การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542