การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาของระบบนิเวศน์พื้นที่สูงที่ใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ