การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบสามมิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น