ผลของซิลิซิคแอซิคต่อคุณภาพของคะน้าฮ่องกงและมะเขือเทศที่ปลูกในฤดูต่าง ๆ

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2543 (2543-2544)

  • ex,inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์,inนางสาวบัวบาง ยะอูป

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์