ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2007 exSultan Welle, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, "Prediction of Soil Loss in the Northern Part of Somali Regionof Ethiopia Using Empirical Soil Erosion Models", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 109-122