การสำรวจความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (การสร้างตัวชี้วัดและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต)