Conference

Effect of the extracts of Embelia ribes Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae).
The ISSAAS International Congress 2009.
นานาชาติ
11 - 15 มกราคม 2010
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชีววิทยาของไรขาวและความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติและสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552,5 ก.พ. 2009 - 30 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการศึกษาชีววิทยาของไรขาว และ การทดสอบสารสกัดจากพืชในการควบคุมไรขาว ครั้งที่ 1,15 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010