Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรไรขาว Polyphagotarsonemus latus Bank กับอาการใบหงิกของพริก
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ประจำปี 2553 ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
25 - 26 มกราคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-