Conference

Article
Carbon footprinting of canned pineapple: Findings to inform ISO 14067 development
Conference
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009
Class
นานาชาติ
Date
2 - 4 ธันวาคม 2009
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”,4 ต.ค. 2010 - 5 ต.ค. 2010