Conference

Article
วิทยาศาสตร์ทางใจ : ระบบการทำใจหยุดนิ่ง
Conference
Peace Revolution Conference
Class
ชาติ
Date
1 มีนาคม 2010
Location
Klong Luang ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

พลวัตของชีวิต:การทำความเข้าใจกลไกการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยซิสเต็มไดนามิกส์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451321 ชื่อวิชา Geography of Settlement,9 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสังคมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยสมาธิ,31 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010