Conference

Article
การใช้ออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา
Conference
การประชุมวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2552
Class
ชาติ
Date
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-