Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp.

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401521 ชื่อวิชา Algology,1 ธ.ค. 2009 - 31 ม.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระในรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010