Conference

นิทรรศการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553
ชาติ
29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for International Conference สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยชินวัตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Effective Presentation and Public Speaking Skills,9 ธ.ค. 2009 - 9 ธ.ค. 2009