Conference

Article
ผลของ MERA(TM) Cid ต่อความต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-