Conference

Article
ช่วงอายุการเรียนรู้เสียงร้องเพลง: ความสัมพันธ์ของเทสทอสเทอโรนและรูปแบบเสียงร้องเพลงของนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2009
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423555 ชื่อวิชา Vertebrate Endocrinology,7 มิ.ย. 2010 - 11 ต.ค. 2010