Conference

การศึกษาผลของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์โดยวิธี Ames test
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-