Conference

ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6
ชาติ
8 - 9 ธันวาคม 2009
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-
-