Conference

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของราษฎรท้องถิ่นที่ป่าบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
29 มกราคม 2007
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-