Conference

ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis ในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
ชาติ
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :แทรกในสไลด์บรรยาย,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,9 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013