Conference

การโคลนยีนเซสควิเทอร์พีน ซินเทส (TSPA11) จากสะระแหน่ที่สร้างฟีโรโมนเตือนภัยในเพลี้ยอ่อนเบต้า-ฟาร์เนสซีน.
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 9 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-