Conference

การศึกษาลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมภายใต้สภาวะโหลดต่ำ
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
ชาติ
4 - 7 พฤศจิกายน 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-