Conference

Article
ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออกโดยวิธีการหมักแบบแห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2009
Location
กาญจนบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-