Conference

Article
การสกัดและแยกสาร Capsaicin ออกจากพริก Capsicum frutescens
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2009
Location
กาญจนบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-