Conference

การตรวจหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในหลอดลม และปอดของสุนัขและแมวด้วยวิธี Lectin histochemical method
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
-
-