Conference

Article
การเปรียบเทียบการใช้อัลกอริทึมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลกับของโครงสร้างในการจำลองการปล่อยตกขวดพลาสติกบรรจุน้ำไม่เต็มความจุ
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ตุลาคม 2009
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-