Conference

Article
ผลของสารสกัดจากดอกไม้รับประทานได้ต่อการเจริญของจุลินทรีย์
Conference
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มก.
Class
ชาติ
Date
16 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-