Conference

Article
ความไวของกระบวนการผลิตไก่ต่อการปนเปื้อนและการกระจายตัวของเชื้อ Listeria monocytogenes จากการวิเคราะห์ด้วยอาหาร ALOAและ P76GXP
Conference
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่2
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-