Conference

ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อที่ปลูกบัวหลวงในเขตพื้นที่หนองหารน้อย จังหวัดสกลนคร
IWGS Annual Symposium 2007
ชาติ
19 - 20 กรกฎาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-