Conference

The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance
การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา
ชาติ
17 กรกฎาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01373422 ชื่อวิชา Shakespeare's Plays,3 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009