Conference

Article
การทดสอบประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ดิน และพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (ภาคบรรยาย)
Class
ชาติ
Date
26 - 29 เมษายน 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-