Conference

Article
การป้องกันและควบคุม อะฟลาทอกซินในข้าวโพด I. การปรับปรุงพันธุ์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)