Conference

การตอบสนองต่อการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองหนึ่งครั้งในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 1996
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008