Conference

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 1997
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-