Conference

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
มหกรรมเทคโนโลยี รู้เพื่อรวย Iจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
2 - 8 สิงหาคม 1998
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-