Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3853
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39
ชาติ
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-