Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งโดยวิธีการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองหนึ่งครั้ง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-