Conference

ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่
การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชาติ
22 - 24 สิงหาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-