Conference

Article
ผลของสารเคมีและสารอินทรีย์คลุกเมล็ดในการเก็บรักษาต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
16 พฤษภาคม 2008
Location
เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัทรพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์,12 มี.ค. 2008 - 29 ต.ค. 2010