Conference

การแปรผันตามฤดูกาลของปริมาณแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ชาติ
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-