Conference

Article
การผลิตบัวบกในระบบเกษตรอินทรีย์
Conference
การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-