Conference

Article
การศึกษาแพลงก์ตอนที่เป็นกลุ่มเด่นในบริเวณอ่าศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2542-2543
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2002
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-