Conference

การศึกษาความต้านทานของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis Guenee
ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 The Thirty-Third National Corn and Sorghum Research Conference
ชาติ
22 - 24 สิงหาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์ธรรมชาติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009