Conference

Article
ผลของความชื้นในดินในช่วงการพัฒนาผลที่มีต่อความเผ็ด ผลผลิต และลักษณะทางกายภาพของผลพริก
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2005
Location
-
DOI
-
Related Link
-