Conference

Article
การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 22 สิงหาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-