Conference

การประเมินพันธุ์ลูกผสมทอปครอสส์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเพื่อใช้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด
การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชาติ
11 - 14 สิงหาคม 1997
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-