Conference

การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1
สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาติ
16 - 17 กุมภาพันธ์ 1998
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด,12 ม.ค. 2008 - 12 ม.ค. 2008