Conference

Article
การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดชั่วที่ 1 และ 4 โดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ
Conference
สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
5 - 7 มิถุนายน 2003
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008