Conference

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSSC 503
การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คร้งที่ 31
ชาติ
12 - 14 พฤษภาคม 2003
สวนสามพราน นครปฐม ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ซันสวีท จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :การนำพันธุ์ KSSC 503 ไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป บริษัท ซันสวีท จำกัด ,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2004